Aktualizacja LSR - konsultacje społeczne

W związku z realizacją LSR, a także zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”  informuje o możliwości zgłaszania uwag i zmian do projektu aktualizacji LSR.

Proponowane zmiany są wynikiem:

  • zmiany ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
  • wejścia w życie Wytycznej nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • wnikliwej analizy zapisów zawartych w LSR i mają na celu usprawnienie procesu wdrożenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023.

                                                                               

Proponowane zmiany dotyczą:

Rozdział V Cele i wskaźniki

Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustalania kryteriów wyboru

Rozdział XI Monitoring i ewaluacja

Załącznika 1 Procedura aktualizacji LSR

Załącznik 2 Procedura monitoringu i ewaluacji

Załącznika 5 Plan komunikacji

 

Zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 (formularz uwag do pobrania zamieszczony niżej).

 

Wypełniony formularz prosimy:

  • przesłać drogą elektroniczną na adres: www.leader-gorce-pieniny.pl, wpisując w tytule maila:

 „Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR”,

  • lub przesłać pocztą tradycyjną na adres 34-450 Krościenko n/D, Rynek 32 z dopiskiem „Konsultacje społeczne – aktualizacja LSR”.
  • lub przesłać dostarczyć do biura LGD w Krościenku n/D, Rynek 32

 

Termin nadsyłania wypełnionego dokumentu upływa 15 listopada.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny