Aktualności

           

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w kwietniu złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Małopolskiego.

Przygotowaliśmy już plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2021-2027, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny" tj. gmin:  Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Szczawnica (powiat nowotarski).

Jest to czas wytężonej pracy, aby w kolejnych latach wspólnie osiągać ambitne cele i zmieniać teren działania Stowarzyszenia na lepszy! Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu. Nowa LSR umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania PROW 2021-2027.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2007-2022 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Już wkrótce przedstawimy szczegółowy plan spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach. 

  1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)
  2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (Załącznik nr 7 do wniosku)

__________________________________________________________________________________________

 

Uroczyste podpisanie umowy na Wsparcie Przygotowawcze dla LGD Gorce-Pieniny

 

W dniu dzisiejszym tj. 09.06.2022r. Prezes Zbigniew Chlebek wraz z Wiceprezesem Krystyną Kubik wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy na Wsparcie Przygotowawcze do nowego okresu programowania. Podpisany dokument wręczał osobiście Marszałek Województwa Witold Kozłowski wraz z Wicemarszałkiem Łukaszem Smółką.

Wsparcie przygotowawcze wspomaga prace nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego do nowej perspektywy finansowania PROW 2021-2027, jaka obecnie jest realizowania przez nasze Stowarzyszenie.

W ramach budowy nowej strategii stowarzyszenie przeprowadzi pełną analizę obecnej sytuacji gospodarczo-społecznej na terenie naszego LGD, powiązanej z włączeniem się społeczności lokalnej w budowanie nowej strategii rozwoju.

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Za nami pierwsze konsultacje społeczne dotyczące opracowania nowej LSR

 

W dniu 9 września 2022r. na obszarze każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” przeprowadzone zostały otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii na nowy okres programowania Unii Europejskiej. Podczas spotkań przedstawione zostały wnioski wynikające z prac nad diagnozą obszaru LGD. W ramach spotkań uczestnicy dyskutowali nad oceną potencjału gmin członkowskich, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia oraz wskazywali najważniejsze obszary, na które może mieć wpływ opracowywana Strategia. Ważnym punktem programu spotkań była dyskusja na temat możliwości realizacji projektów w największym stopniu przyczyniających się do rozwoju obszaru LGD i aktywizacji mieszkańców, zgodnie z głównymi cechami podejścia LEADER. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniach.

Spotkania zostały zorganizowane w ramach realizacji Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Strategii.

      

______________________________________________________________________________

Zakończyliśmy konsultacje społeczne!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zakończyła cykl ogólnodostępnych konsultacji społecznych mieszkańców z terenu gmin: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnicy Dolnej oraz Szczawnicy. Konsultacje prowadzone przez Pana Pawła Walczyszyn pozwoliły stwierdzić jakie potrzeby mają mieszkańcy danego obszaru, odkryć jego mocne i słabe strony oraz ustalić jaki potencjał drzemie w danej gminie co będzie skutkowało stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

Ponadto podczas spotkania omówione zostały główne kierunki w procesie przygotowania LSR ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzeniem się społeczeństwa, wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów. Podsumowując ten okres spotkań można powiedzieć, iż projekty finansowane w ramach nowej strategii będą dobrze dopasowane do potrzeb obszaru LGD.

Dziękujemy za zaangażowanie i udział w spotkaniach mieszkańcom, przedsiębiorcom, sołtysom, przedstawicielom urzędów gmin, organizacji społecznych tj. Ochotniczym Strażom Pożarnym, Kołom Gospodyń Wiejskich, Klubom Sportowym, stowarzyszeniom, przedstawicielom szkół, bibliotek za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że razem uda nam się stworzyć lepsze warunki do rozwoju społecznego i gospodarczego naszego regionu.

 

Spotkania zostały zorganizowane w ramach realizacji Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Strategii.

            

____________________________________________________________________________________________________

Grupa robocza o krok dalej

W listopadzie 2022 odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej współpracującej przy tworzeniu LSR w perspektywie 2023-2027. Przedstawiono dotychczas wypracowany materiał i ustalono dalszy plan działania.

Do tej pory zgodnie z założeniami przeprowadzono po 2 spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną w każdej gminie tworzących obszar LSR. Spotkania zostały poświęcone określeniu potrzeb rozwojowych i potencjału każdej z gmin oraz w szczególności dalszych potrzeb rozwojowych i kierunków działania poprzez dofinansowanie ze środków EFRROW. Potrzeby te ujmowano również w kontekście zagadnień min. takich jak innowacyjność, cyfryzacja, środowiska i klimatu, zmian demograficznych z uwzględnieniem starzejącego się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru LGD.

Poddano również ocenie dotychczasową współpracę pomiędzy podmiotami i instytucjami funkcjonującymi na terenie naszych gmin. Na podstawie tej analizy skonsultowane zostaną cele i założenia tworzonej LSR oraz zbudowanie oczekiwanego ostatecznego kierunku rozwoju dla naszej społeczności.

                   

__________________________________________________________________________________