Aktualności

           

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w kwietniu złożyła wniosek o przyznanie pomocy dla Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (II nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020 do Zarządu Województwa Małopolskiego.

Przygotowaliśmy już plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności na lata 2021-2027, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny" tj. gmin:  Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna oraz Szczawnica (powiat nowotarski).

Jest to czas wytężonej pracy, aby w kolejnych latach wspólnie osiągać ambitne cele i zmieniać teren działania Stowarzyszenia na lepszy! Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu. Nowa LSR umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania PROW 2021-2027.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w latach 2007-2022 jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Już wkrótce przedstawimy szczegółowy plan spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach. 

  1. Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)
  2. Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (Załącznik nr 7 do wniosku)

__________________________________________________________________________________________

 

Uroczyste podpisanie umowy na Wsparcie Przygotowawcze dla LGD Gorce-Pieniny

 

W dniu dzisiejszym tj. 09.06.2022r. Prezes Zbigniew Chlebek wraz z Wiceprezesem Krystyną Kubik wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy na Wsparcie Przygotowawcze do nowego okresu programowania. Podpisany dokument wręczał osobiście Marszałek Województwa Witold Kozłowski wraz z Wicemarszałkiem Łukaszem Smółką.

Wsparcie przygotowawcze wspomaga prace nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego do nowej perspektywy finansowania PROW 2021-2027, jaka obecnie jest realizowania przez nasze Stowarzyszenie.

W ramach budowy nowej strategii stowarzyszenie przeprowadzi pełną analizę obecnej sytuacji gospodarczo-społecznej na terenie naszego LGD, powiązanej z włączeniem się społeczności lokalnej w budowanie nowej strategii rozwoju.

 

 

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Za nami pierwsze konsultacje społeczne dotyczące opracowania nowej LSR

 

W dniu 9 września 2022r. na obszarze każdej z gmin członkowskich Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” przeprowadzone zostały otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii na nowy okres programowania Unii Europejskiej. Podczas spotkań przedstawione zostały wnioski wynikające z prac nad diagnozą obszaru LGD. W ramach spotkań uczestnicy dyskutowali nad oceną potencjału gmin członkowskich, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia oraz wskazywali najważniejsze obszary, na które może mieć wpływ opracowywana Strategia. Ważnym punktem programu spotkań była dyskusja na temat możliwości realizacji projektów w największym stopniu przyczyniających się do rozwoju obszaru LGD i aktywizacji mieszkańców, zgodnie z głównymi cechami podejścia LEADER. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniach.

Spotkania zostały zorganizowane w ramach realizacji Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Strategii.