Modernizacja i doposażenie ośrodka wczasowego

Tytuł operacji: Zwiększenie konkurencyjności firmy oraz wzrost przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej poprzez modernizację i doposażenie ośrodka, a także stworzenie nowej oferty turystycznej odpowiadającej na potrzeby klientów

Beneficjent z obszaru Gminy Ochotnica Dolna

Cel operacji: rozwój istniejącego przedsiębiorstwa poprzez podniesienie standardów świadczonych usług oraz rozszerzenie istniejącej oferty a także utworzenie nowego miejsca pracy.

Całkowity koszt operacji: 221 210,24 zł

Termin realizacji operacji: Listopad 2016 – marzec 2018