Nabór 1/2018 Zachowanie tożsamości regionalnej

Opublikowano: środa, 2018-01-10, 11:48:06

 

Ogłoszenie o naborze 1/2018

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin:

Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica

 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Zachowania tożsamości regionalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 26-01-2018 do 09-02-2018

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 14.00

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” www.leadergorce-pieniny.pl oraz do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania w Krościenku n/D, ul. Rynek 32 w godz. od 9.00 do 14.00

 

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2 Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Cel szczegółowy 1.2 Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD

Przedsięwzięcie 1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej

Wskaźnik produktu: Liczba zadań z udziałem podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

Wskaźniki rezultatu: Liczba uczestników zadań z udziałem podmiotów, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.leadergorce-pieniny.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. minimum 40pkt.

 

Rodzaj beneficjenta osoby prawne z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą

 

Dodatkowe warunki wsparcia: Operacja realizuje co najmniej dwa zadania

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000 zł

 

Maksymalna kwota wsparcia na jedną operację nie może być wyższa niż 50 000zł

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

 

Poziom dofinasowania:

           

  • do 63,63% dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
  • do 95% dla pozostałych podmiotów

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 • WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach oddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wersji papierowej i elektronicznej na płytce CD/DVD – 2 komplety.
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 • OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZŁOŻENIU TOŻSAMEJ WERSJI PAPIEROWEJ Z ELEKTRONICZNĄ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

 

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 789 304 706 w godz. od 9.00 do 14.00

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE: