NABÓR 3/2017 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SEKTORZE TURYSTYCZNYM PRZEZ OSOBY DO 30 ROKU ŻYCIA I/LUB KOBIETY

Opublikowano: czwartek, 2017-06-08 godz. 11:33:13

 

Ogłoszenie o naborze 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin:

Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica

 

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje

z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez

podejmowanie działalności gospodarczej

 

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 26-06-2017 do 10-07-2017

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.6   Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety

Cel szczegółowy 1.1 Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Cel ogólny 1 Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Wskaźniki produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w sektorze turystycznym przez osoby do 30. roku życia i/lub kobiety

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 15.00

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” www.leadergorce-pieniny.pl oraz do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania w Krościenku n/D, ul. Rynek 32 w godz. od 8.00 do 15.00

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.leadergorce-pieniny.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  minimum 40pkt.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 240 000zł

 

Wysokość premii 60 000zł

 

Intensywność pomocy 100%

 

Wsparcie udzielane jest: w formie premii

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wersji papierowej 
    i elektronicznej na płytce CD/DVD – 2 komplety
  2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  O ZŁOŻENIU TOŻSAMEJ WERSJI PAPIEROWEJ Z  ELEKTRONICZNĄ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY I ZAŁĄCZNIKÓW

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem 

tel. 789 304 706 w godz. od 8.00 do 15.00

 

Dokumentacja aplikacyjna: