NABÓR 7/2017 - WYKORZYSTANIE DO ROZWOJU TURYSTYKI ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I/LUB NATURALNEGO OBSZARU LGD

Opublikowano: czwartek, 2017-06-08 godz. 14:05:09

 

Ogłoszenie o naborze 7/2017

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin:

Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica

 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 26-06-2017 do 10-07-2017

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 15.00

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” www.leadergorce-pieniny.pl oraz do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania w Krościenku n/D, ul. Rynek 32 w godz. od 9.00 do 15.00

 

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1 Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Cel szczegółowy 1.1 Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Przedsięwzięcie 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD

Wskaźnik produktu: Liczba operacji wykorzystujących do rozwoju turystyki zasoby dziedzictwa kulturowego ilub naturalnego obszaru

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba odbiorców działań wykorzystujących do rozwoju turystyki zasoby dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru
 • Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.leadergorce-pieniny.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  minimum 40pkt.

 

Rodzaj beneficjenta osoby fizyczne, osoby prawne z wyłączeniem Jednostek Sektora Finansów Publicznych

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000 zł

 

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może być mniejsza niż 50 000zł i nie może przekroczyć 100 000zł

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

 

Poziom dofinasowania:

 • nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych dla prowadzących działalność gospodarczą
 • nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowalnych dla innych

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach oddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wersji papierowej  i elektronicznej na płytce CD/DVD                                                                        – 2 komplety.
 1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZŁOŻENIU TOŻSAMEJ WERSJI PAPIEROWEJ Z  ELEKTRONICZNĄ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem 

tel. 789 304 706 w godz. od 9.00 do 15.00

Dokumentacja aplikacyjna: