Relacja z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD "Gorce-Pieniny"

W dniu 22 lutego 2018r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

W Zebraniu uczestniczyło 43 członków zwyczajnych na 104 wszystkich uprawnionych do głosowania.

                                   

Podjęto uchwały w sprawie:

  • przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat za 2017 rok;
  • przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za 2017 rok;
  • udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny za 2017 rok;
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Rady  Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za 2017 rok;
  • przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za 2017 rok;
  • podjęcia uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady – zmiany uchwały nr III/13/2015 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: powołania członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa „Gorce-Pieniny”;
  • podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/14/2015 Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa „Gorce-Pieniny” .

      Stowarzyszenie

          Lokalna Grupa Działania

"Gorce-Pieniny"