ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zaproszenie na  Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „ Gorce-Pieniny” zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2018r. /czwartek/ o godzinie 16:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem ul. Kościuszki 1

                                                                                                       
Proponowany program Walnego Zebrania Członków 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Wybór Sekretarza Zebrania;
 4. Przedstawienie porządku i przyjcie porządku obrad;
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów;
 7. Przyjęcie protokołu nr I/2017 posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 03-03-2017r.;

 

 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za 2017 rok;
 2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego, bilansu i rachunku zysków i strat za 2017 rok;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia, bilansu i rachunku zysków i strat za 2017 rok;

 

 1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD za 2017 rok;
 2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu za 2017 rok;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z pracy Zarządu Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny” za 2017 rok;

 

 1. Przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” za 2017 rok;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” za 2017 rok;

 

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” za 2017 rok;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” za 2017 rok;

 

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” za 2017 rok;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” za 2017 rok;

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady - zmiany uchwały Nr III/13/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny” z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: powołania członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny” z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: powołania członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce –Pieniny”.

 

 1. Przedstawienie informacji o wykluczeniu członków ze Stowarzyszenia w 2017 roku.

 

 1. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z czynności Komisji Uchwał i Wniosków;
 2. Wolne wnioski;
 3. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków. 

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków I/2017 z dnia 03-03-2017r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 22-02-2018r.

 

Wpłaty składki członkowskiej można dokonać na Walnym Zebraniu Członków lub przelewem na rachunek Stowarzyszenia: 98 8817 0000 2001 0020 5636 0001