Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zaproszenie na  Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zgodnie z   § 21 Statutu zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”, które odbędzie się dnia         8 czerwca 2016r. o godz. 16:00 w Restauracji Klasyczna w Krościenku n/D.

 

                                                             
Proponowany program Walnego Zebrania Członków 

 1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Lokalnej Grupy Działania, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania;
 3. Wybór Sekretarza Zebrania;
 4. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
 5. Wybór komisji Uchwał i Wniosków;
 6. Przyjęcie protokołu nr I/2016 posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 22 marca 2016r.;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/1/2015 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/3/2015 w sprawie przyjęcia Procedury oceny  i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/4/2015 w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/5/2015 w sprawie przyjęcia Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/9/2015 w sprawie zatwierdzenia lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz Procedurą ustalania kryteriów wyboru i ich zmiany
 12. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z czynności Komisji Uchwał i Wniosków;
 13. Wolne wnioski;
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków. 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z protokołem z Walnego Zebrania Członków nr I/2016 z dnia 22 marca 2016r. oraz projektami uchwał na Walne Zabranie Członków planowane na dzień 8 czerwca 2016r. Projekty uchwał dostępne są również na stronie www.leadergorce-pieniny.pl

 

Na Walnym Zebraniu Członków będzie można dokonać wpłaty składki członkowskiej.

 

 

Prezes Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny

 Aneta Markus