Zawiadomienie o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”

Krościenko n/D, dn. 29.05.2020r.

Przewodnicząca Rady LGD "Gorce - Pieniny" zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Rady, zaprasza Członków Rady na posiedzenie, które odbędzie się dnia 5  czerwca 2020r. /piątek/ o godz. 16.00 w Krościenku nad Dunajcem.

Proponowany program Posiedzenia Rady 

  1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych członków Rady, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Wybór Sekretarza Posiedzenia;
  3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad;
  4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności;

 

Nabór 2/2020

  1. Ocena zgodności z LSR wniosków złożonych w ramach naboru 2/2020.
  2. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 2/2020
  3. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii
  4. Sporządzenie list operacji
  5. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia

 

   10. Omówienie i zweryfikowanie protestu, przeprowadzenie ponownej oceny operacji lub ponowne rozpatrzenie sprawy w wyniku uwzględnienia protestu;

   11. Wolne wnioski, zapytania

   12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 „Gorce-Pieniny”

 

Marta Klimek