Ogłoszenie o naborze 4/2022 - Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin:

Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica

 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 5 września 2022 do 19 września 2022r

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 14.00

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” www.leadergorce-pieniny.pl oraz do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania w Krościenku n/D, ul. Rynek 32 w godz. od 9.00 do 14.00

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.1      Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Cel szczegółowy 1.1       Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Cel ogólny 1                    Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

 

Wskaźnik produktu:

- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i/lub kulturowej

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu z nowo powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.leadergorce-pieniny.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  minimum 40pkt.

 

Rodzaj beneficjenta: Osoby fizyczne, osoby prawne, JSFP

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  100 000,00 EUR, 

  indykatywnie 400 000,00 PLN (wyliczono po kursie 4 PLN/EUR)

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 100 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

 

Poziom dofinansowania:

 • nie więcej niż 63,63%  kosztów kwalifikowalnych dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
 • nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowalnych dla innych

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wersji papierowej  i elektronicznej na płytce CD/DVD – 2 komplety.
 1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZŁOŻENIU TOŻSAMEJ WERSJI PAPIEROWEJ Z  ELEKTRONICZNĄ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 789 304 706 w godz. od 9.00 do 14.00

 

Dokumenty LGD: 

 

Dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z PDF

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z EXCEL

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoPP​_19​_2​_I​_5z.pdf 1.12MB  PDF

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących WoPP​_19​_2​_I​_5z.xlsx 0.34MB EXCEL

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_5z PDF

 

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z) 

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_9z Umowa​_192​_inne​_wł​_wer​_9z.pdf 0.57MB  PDF

Umowa​_19.2​_inne​_wł​_wer​_9z Umowa​_192​_inne​_wł​_wer​_9z.docx 0.12MB WORD

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.pdf 0.13MB PDF

zał​_nr​_1​_ZRF​_19.2​_inne​_wł​_umowa​_9z zał​_nr​_1​_ZRF​_192​_inne​_wł​_umowa​_9z.xlsx 0.02MB EXCEL

zał​_nr​_2​_wykaz działek​_umowa​_9z zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.pdf 0.08MB PDF

zał​_nr​_2​_wyk.działek​_umowa​_9z zał​_nr​_2​_wykdziałek​_umowa​_9z.xls 0.05MB EXCEL

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.24MB PDF

zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3​_kary​_umowa​_9z.docx 0.04MB WORD

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.pdf 0.31MB PDF

zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z zał​_nr​_3a​_kary​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_19.2​_I​_W​_umowa​_9z zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_19.2​_I​_W​_umowa​_9z.pdf 0.18MB PDF

zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192.​_I​_W​_umowa​_9z zał​_nr​_5​_IMRB​_IPRO​_192​_I​_W​_umowa​_9z.xlsx 0.12MB EXCEL

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.22MB PDF

zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z zał​_nr​_6​_Oświadcz​_o​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.pdf 0.21MB PDF

zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z zał​_nr​_7​_Oświadczenie​_małż​_rozdziel​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.pdf 0.21MB PDF

zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z zał​_nr​_8​_Oświadczenie​_współwł​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_wyraż​_zgody​_umowa​_9z.pdf 0.21MB PDF

zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z zał​_nr​_9​_Deklaracja​_małżo​_współwł​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.pdf 0.17MB PDF

zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z zał​_nr​_10​_RODO​_umowa​_9z.docx 0.03MB WORD

 

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne Umowa​_o​_przyznaniu​_pomocy​_następcy​_prawnemu​_nabywcy​_Beneficjenta​_19.2​_inne.pdf 0.19MB PDF

Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek Zał​_nr​_2​_Wykaz​_działek.pdf 0.14MB PDF

Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych Zał​_nr​_3​_Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych.pdf 0.17MB PDF

Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka Załącznik​_nr​_4​_Oświadczenie​_małżonka.pdf 0.21MB PDF

Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku Zał​_nr​_5​_Oświadczenie​_Beneficjenta​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB PDF

Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku Zał​_nr​_6​_Oświadczenie​_Współwłaściciela​_o​_niepozostawaniu​_w​_związku.pdf 0.21MB PDF

Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka Zał​_nr​_7​_Deklaracja​_małżonka.pdf 0.21MB PDF                                      

 

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z i 4z)

Wersja 4z formularza wniosku o płatność - obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których odbyła się już ocena wcześniejszego etapu płatności lub trwa ocena wniosku o płatność a Beneficjent zobowiązany jest złożyć uzupełnienia w ramach tej oceny.

Wersja 5z formularza wniosku o płatność – obowiązuje w przypadku spraw, w ramach których planowane jest dopiero złożenie wniosku o płatność.

 

Wniosek o płatność​_5z WoP​_19​_2​_IW​_5z.pdf 0.47MB PDF

Wniosek o płatność​_5z​_edytowalny WoP​_19​_2​_IW​_5z​_edt.xlsx 0.16MB EXCEL

Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z WoP​_19​_2​_IW​_5z​_ark​_wspolwn​_edytow.pdf 0.19MB PDF

Dodatkowy arkusz dla współwnioskujących​_5z​_edytowalny WoP​_19​_2​_IW​_5z​_ark​_wspolwn​_edytow.xlsx 0.07MB EXCEL 

Instrukcja do wniosku o płatność​_5z 1​_IWoP​_19​_2​_I​_W​_5z.pdf 0.96MB PDF

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących​_4z​_edytowalny WoP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.04MB EXCEL

 

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.xlsx 0.12MB EXCEL

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB PDF

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji IP​_IMBP​_IPRO​_19​_2​_I​_P​_20191004.pdf 0.52MB PDF

 

6) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel

Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX.odt 6.37MB EXCEL