Warsztat refleksyjny 2023

W ramach corocznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020, Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” zaprasza mieszkańców obszaru LGD i instytucje na warsztat refleksyjny, który obędzie w formie konsultacji on-line.

Warsztat refleksyjny odbędzie się za pośrednictwem ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru LGD, członków LGD oraz beneficjentów poddziałania 19.2. Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety prosimy zapoznać się z treścią Raportu z postępów realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia, który znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. Raport przedstawia realizację LSR w ujęciu rzeczowym oraz finansowym w sposób narastający do 31.12.2022 r. Wszystkie inne pomocne dokumenty do wypełniania ankiety takie jak, Lokalna Strategia Rozwoju czy Procedury wyboru operacji i Kryteria oceny znajdują się na stronie www.leadergorce-pieniny.pl

Celem warsztatu/ankiety jest bieżąca analiza procesu wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Wyniki takiej ewaluacji wewnętrznej będą podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne.

Wnioski ze spotkania będą stanowić uzupełnienie prowadzonego w LGD monitoringu o konieczną interpretację (identyfikację przyczyn ewentualnych problemów), ocenę i rekomendacje działań.

Ankietę można wypełnić elektronicznie do dn. 20.02.2023 r.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWJ6YCRx2xlEa3W9LUKv7yYSJl4IjMJk6Jc6EgPgIBGxmWpw/viewform?fbclid=IwAR3vjL4T42GzZc-Sf1rWhLhWT0JTDPycIZ-CIjd4TF-2qTAmEh-BT5pdinE