PROJEKT PN. “PIENINY I GORCE KOLEBKĄ RĘKODZIEŁA” – DOTACJA Z MKDNIS

2021-06-07

 

PROJEKT PN. “PIENINY I GORCE KOLEBKĄ RĘKODZIEŁA” – DOTACJA Z MKDNIS

 

Miło nam poinformować, iż Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” pozyskało bezzwrotną dotację w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – ETNO POLSKA 2021.

 

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE

 

Dotacja w wysokości 13 tys. Zł. Zostanie przeznaczona na zadanie pn: „Pieniny i Gorce kolebką rękodzieła”, którego celem jest ożywienie, wzmocnienie i podtrzymanie tożsamości dziedzictwa kulturowego wśród osób dorosłych, mieszkańców ziem pienińsko-gorczańskich. Wobec postępujących zmian cywilizacyjnych, edukacja w sferze utrwalenia wartościowych dla dziedzictwa kulturowego form kultury ludowej jest niezwykle istotna. Tym sposobem projekt wpisuje się w cele programu Narodowego Centrum Kultury poprzez dążenie do tworzenia warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej oraz budowę aktywnych społeczności.

Zgodnie z celami programu, projekt służy rozwijaniu spektrum działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości i bogactwa kulturowego regionu.

Projekt jest także zgodny z założeniami Konwencji UNESCO z 2003r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Dokument Konwencji jest w powojennej historii Polski pierwszym zbiorem zasad o charakterze prawnym, kształtujących stosunek do rodzimej tradycji jako wartości podlegających ochronie, upowszechnianiu i traktowaniu w roli społecznie uznanego dobra kulturowego. Co więcej cele projektu wpisują się w cele Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 w oparciu o którą działa nasze stowarzyszenie.

 

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU

 

W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Gorce-Pieniny” jako organizator, planuje zorganizować 4 warsztaty:

 1. Warsztaty malowania na szkle 14-17 czerwca 2021r. prowadzone przez Panią Joannę Dziubińską. Nauka malowania na szkle odbywać się będzie w Szczawnicy w Galerii Krzywa Jabłonka.
 2. Warsztaty z szydełkowania 15-18 czerwca 2021r. – prowadzone przez Marię Konieczny. Warsztaty odbywać się będą w Izbie Regionalnej w Krościenku nad Dunajcem.
 3. Warsztaty z ceramiki 2-5 sierpnia 2021r. – prowadzone przez Monikę Ziemianek-Sztajer. Warsztaty odbędą się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej.
 4. Warsztaty z haftu tradycyjnego 16-19 sierpnia 2021r. - prowadzone przez Marię Nowak. Warsztaty odbędą się w Kole Gospodyń Wiejskich w Maniowach.

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 

 1. Zgłoszenia do udziału w zajęciach należy dokonać na podstawie karty zgłoszeniowej uczestnictwa w warsztatach (Załącznik nr 1 - przeznaczony dla osób pełnoletnich , dołączonych do niniejszego regulaminu).
 1. Poprawnie wypełniony formularz oraz złożenie w wymaganym terminie jest podstawą zakwalifikowania uczestnika do udziału w zajęciach. Liczba miejsc jest ograniczona.
 1. Sposób składania kart zgłoszeniowych:
 • Email: promocja@leadergorce-pieniny.pl
 • Osobiście do Skrzynki Podawczej przed biurem pod adresem, ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko n.D.
 • Drogą pocztową na adres j.w. (decyduje data wpływy listu do biura

W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w warsztatach uczestnicy zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub e-mailowo.

 1. Karty zgłoszeniowe można składać w terminach:
 • Warsztaty malowania na szkle do 11.06.2021r. do godz. 15.00 
 • Warsztaty z szydełkowania do 11.06.2021r. do godz. 15.00 
 • Warsztaty z ceramiki do 01.08.2021r. do godz. 15.00
 • Warsztaty z haftu tradycyjnego do 14.08.2021r. do godz. 15.00 

      REGULAMIN REKRUTACJI

✓ bezpośrednio w biurze LGD „Gorce-Pieniny” Krościenko, ul. Rynek 32,

✓ przesyłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu listu)

✓ drogą elektroniczną na adres: e-mail promocja@leadergorce-pieniny.pl

 

 1. W przypadku złożenia karty uczestnictwa w wersji elektronicznej, oryginały dokumentów należy przesłać pocztą na ww. adres w terminie wyznaczonych powyżej. Brak złożenia oryginałów karty uczestnictwa w ww. terminie skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
 2. Zgłoszenie udziału w zajęciach oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz na rozpowszechnianie wizerunku (dokumentacja fotograficzna i filmowa). Dane osobowe uczestników projektu będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr.119, s. 1 na potrzeby rekrutacji uczestników warsztatów w ramach realizacji ww. programu.
 3. Przewiduje się nabór uczestników zajęć z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”, z zastrzeżeniem, że w warsztatach mogą wziąć udział maksymalnie 5 osób.
 4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc, o kolejności zakwalifikowania się do udziału w warsztatach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku nadmiaru chętnych o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Projekt dofinansowany z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Etno Polska 2021.