Cele projektu

INFORMACJA O PROJEKCIE /cele i działania/

 

Decyzją Podkomitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, złożony w maju 2009 r. przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce- projekt pn. "Twórcy ludowi pogranicza polsko-słowackiego" znalazł się na liście mikroprojektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu TATRY. Partnerem zagranicznym stowarzyszenia po stronie słowackiej jest Obec Lechnica.

 

W grudniu 2009r. Stowarzyszenie LGD "Gorce-Pieniny" podpisało Z Euroregionem " Tatry" umowę w której ma zagwarantowane   środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 w wysokości 23 890,00 EURO na realizację w/w projektu.

 

Całkowity koszt mikroprojektu wyniesie 23 890,00 euro w tym:

 

-20 306,50 euro stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 

-2 389,00 euro środki z rezerwy celowej budżetu państwa

 

-1 194,50 euro wkład własny Stowarzyszenia LGD Gorce-Pieniny.

 

Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi ze szczególnym uwzględnieniem twórców ludowych pogranicza polsko-słowackiego, oraz popularyzacja i wzajemna promocja kultury ludowej, dorobku artystycznego, sztuki regionalnej regionu polsko-słowackiego

 

Celami pośrednimi projektu jest:

 

możliwość przekazywania nabytych umiejętności następnemu pokoleniu,

powrót do promowania tradycji regionalnych i obyczajów

wydanie i dystrybucja albumu promującego dorobek twórców ludowych obu państw.

•  próba uchwycenia wspólnych korzeni i podobieństw wynikających z sąsiedzkiego położenia,

 

zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru pogranicza polsko-słowackiego

promocja transgraniczna twórców ludowych i ich dorobku przez partnerów projektu.

Projekt adresowany jest do społeczeństwa lokalnego przygranicznych gmin Krościenko, Czorsztyn i Ochotnica, turystów, kuracjuszy i wczasowiczów licznie przybywających w rejon pienińsko-gorczańskim oraz przede wszystkim do twórców ludowych przygranicznych miejscowości.

 

Projekt jest realizowany w okresie od października 2009r. do 30.09.2010r. i obejmować będzie między innymi realizację następujących działań

 

1.Przeprowadzenie spotkań z twórcami ludowymi pogranicza polsko -słowackiego

 

2.Przeprowadzenie na terenie Słowacji i Polski warsztatów rękodzieła ludowego z twórcami ludowymi pogranicza polsko - słowackiego, mającego na celu nie tylko nawiązanie współpracy, ale również wzajemne przekazywanie zanikających umiejętności rzemiosła ludowego.

 

3.Opracowanie i wydanie albumu promującego dorobek twórców ludowych pogranicza polsko-słowackiego który będzie innowacyjny na naszym terenie i przyczyni się do szerokiej promocji twórców ludowych i ich dorobku życiowego po obu stronach granicy. Jednocześnie doprowadzi do zwiększenia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru pogranicza oraz poszerzy promocję "zwykłych ludzi", którzy są bogactwem naszego regionu

 

4.Organizację imprezy plenerowej promującej projekt oraz konferencji podsumowującej projekt .

 

Podejmowane w ramach projektu promocyjne działania dodatkowo zainicjują współpracę nie tylko między stowarzyszeniem a samorządem lokalnym obu partnerskich miejscowości, ale przede wszystkim pomiędzy twórcami ludowymi przygranicznych miejscowości.