Konsultacje społeczne zmian do LSR

W najbliższym czasie przyjęte zostanie rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”.

Projektowana zmiana daje możliwość Lokalnej Grupie Działania przeznaczenia aż 10 % budżetu poddziałania 19.2. (działania Realizacja LSR) na wdrażanie projektów współpracy przez lokalną grupę działania (10% z 5 790 000,00 zł). Podczas spotkań z partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi, członkami LGD zwracano nam uwagę na potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury turystyki rowerowej. Dlatego też planując zwiększenie budżetu projektów współpracy, większość tej kwoty planujemy przeznaczyć na projekt, którego celem będzie promocja turystyki rowerowej południowej Małopolski i rozwój infrastruktury towarzyszącej.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.

Proponowane zmiany zaznaczono w załączonym dokumencie kolorem czerwonym.

Podstawa podjęcia decyzji o aktualizacji LSR jest zgodna z Procedurą aktualizacji LSR, m.in.:

  • monitorowaniem przedsięwzięć wdrażających LSR, przede wszystkim w zakresie: osiągania wskaźników zakładanych w ramach przedsięwzięć / osiągania celów strategii na skutek realizacji przedsięwzięć / dotrzymywania harmonogramów dotyczących realizacji przedsięwzięć i zawartych w nich zadań / zainteresowania podmiotów lokalnych podejmowaniem działań w zakresie zdefiniowanych przedsięwzięć.
  • możliwością zwiększenia kwoty na poddziałanie 19.3
  • aktualizacją zapisów w LSR i poprawa oczywistych omyłek.

Jednocześnie prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo mailem na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl do dnia 02.07.2020 r. do godz. 14.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazane na Zarząd, który ostatecznie dokona ich zatwierdzenia bądź odrzucenia.