Ogłoszenie o naborze nr 2/2022 z zakresu podejmowania działalnośći gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 2/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin:

Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica

 

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje

z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17 stycznia 2022 do 31 stycznia 2022r.

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.2.1   Podejmowanie działalności gospodarczej

Cel szczegółowy 1.2. Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD

Cel ogólny 1 Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Wskaźniki produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 14.00

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” www.leadergorce-pieniny.pl oraz do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania w Krościenku n/D, ul. Rynek 32 w godz. od 9.00 do 14.00

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.leadergorce-pieniny.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  minimum 40pkt.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000,00 EUR

  indykatywnie 600 000,00 PLN (wyliczono po kursie 4 PLN/EUR)

 

Wysokość premii 60 000zł

 

Intensywność pomocy 100%

 

Wsparcie udzielane jest: w formie premii

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wersji papierowej 
    i elektronicznej na płytce CD/DVD – 2 komplety
  2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  O ZŁOŻENIU TOŻSAMEJ WERSJI PAPIEROWEJ Z  ELEKTRONICZNĄ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY I ZAŁĄCZNIKÓW

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 789 304 706 w godz. od 9.00 do 14.00

 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

Dokumenty LGD:

 

Wzory dokumentów aplikacyjnych:

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_192​_premia​_4z.xlsx 0.18MB

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.66MB

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy​_19.2​_premie​_4z
IW​_WoPP​_192​_P​_4z​_15112021.pdf 1.07MB

 

3) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan (wersja 4z)BP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.50MB

Biznesplan (wersja 4z)BP​_19​_2​_P​_4z.docx 0.12MB

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)BP​_19​_2​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

 

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)BP​_19​_2​_P​_4z​_InformPomocn.pdf 0.71MB

 

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 5z)Umowa​_19​_2​_P​_5z​_20201221.pdf 0.89MB

Załącznik nr 1 Biznesplan Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_1​_BP​_20201221.pdf 0.84MB

Załącznik nr 2 Wykaz działek Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_2​_WykazDzialek​_20201221.pdf 0.24MB

Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_3​_IMBP​_IPRO​_20201221.pdf 0.42MB

Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_4​_OswOwyrZgody.pdf 0.53MB

Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_5​_OswMalz.pdf 0.53MB Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Umowa​_19​_2​_P​_5z​_Zal​_6​_RODO.pdf 0.51MB

 

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność wersja 4z (pdf)WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 0.46MB

Wniosek o płatność wersja 4z (excel)WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.xlsx 0.11MB

 

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 4z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność IW​_WoP​_19​_2​_P​_4z​_20190530.pdf 1.21MB

Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej WoP​_19​_2​_P​_4z​_Zal​_2​_WF​_20190530.xlsx 0.04MB

Załącznik nr 3 Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu WoP​_19​_2​_I​_P​_Zal​_3​_SRBP​_20190605​_(1).xlsx 0.03MB

 

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (pdf) IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510.pdf 0.38MB

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (excel) IMBP​_IPRO​_19​_2​_5z​_20210510​_(1).xlsx 0.12MB

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji IMBP​_IPRO​_19​_2​_P​_InformPomocn​_20201221.pdf 0.71MB