Powstało nowe miejsce zabaw dla dzieci

Tytuł operacji: Budowa placu zabaw w Sromowcach Niżnych

Beneficjent: Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Sromowce Niżne

Cel operacji: Poprawa warunków spędzania czasu wolnego poprzez utworzenie miejsca do zabawy i rekreacji w Sromowcach Niżnych do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

Całkowity koszt operacji: 77 222,72 zł

Termin realizacji operacji: lipiec 2017 – lipiec 2018