Lokalne kryteria wyboru operacji

Informujemy, że zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” z dnia 14.12.2021r. wprowadzono zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji.

Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie w dniu 10 września 2020 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznej nr 7/1/2020 (zastępującej wytyczną nr 6/4/2017) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Zmiana kryteriów dotyczy przedsięwzięć:

  • 1.1.1 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD
  • 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD
  • 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu
  • 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej
  • 1.2.3 Rozwijanie działalności gospodarczej