Plan Komunikacji - Harmonogram

Celem opracowania Planu komunikacji jest stworzenie warunków do obustronnej komunikacji, która służyć ma efektywnemu wdrażaniu LSR.
Działania komunikacyjne skierowane są do określonych na podstawie diagnozy społeczno-gospodarczej grup docelowych w tym defaworyzowanych (mieszkańcy, przedsiębiorcy, członkowie organizacji pozarządowych w tym grupy defaworyzowane osoby do 30. roku życia i/lub kobiety).

W przypadku, gdy zaplanowane metody okażą się nieskuteczne (niskie zainteresowanie mieszkańców wdrażaniem LSR, brak zrozumienia komunikatów, wysoka liczba odrzuconych wniosków, nieprawidłowa realizacja projektów) planuje się podjęcie działań wpływających na zaistniałą sytuację. W zależności od zdiagnozowanego problemu może być to zmiana Planu komunikacji, procedur lub funkcjonowania poszczególnych organów LGD czy też biura. Każdorazowo zmiany LSR przebiegały będą zgodnie z Procedurą Aktualizacji LSR stanowiącą załącznik 1 do LSR.

Analiza efektywności działań komunikacyjnych przeprowadzana będzie na podstawie danych zbieranych przez LGD. Informacje dotyczące działań komunikacyjnych zbierane będą przez pracowników Biura poprzez e-mail, rozmowy telefoniczne, spotkania konsultacyjne. W przypadku stwierdzenia, iż opracowane metody są nieefektywne planuję się skorygowanie Planu komunikacji zgodnie z Procedurą aktualizacji LSR. Wnioski i opinie lokalnej społeczności i/lub beneficjentów uzyskane dzięki obustronnej komunikacji zostaną wykorzystane w procesie realizacji LSR, w tym do modyfikacji LSR, procedur oceny i wyboru operacji, środków komunikacyjnych.

Na działania komunikacyjne przewidziano budżet w wysokości 16 000zł.

Działania komunikacyjne finansowane będą ze środków budżetowych LSR 2014–2020 przeznaczonych na Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.