RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i danych jest:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko n/Dunajcem, zarejestrowane w KRS pod numerem 0000249150, NIP: 7352649200, REGON: 120203871, reprezentowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

   

Pana/i danę będą przetwarzane w celu:

-  bieżącego       informowania       o       działalności   Stowarzyszenia,

-  rozpatrzenia    wniosków   o   przyznanie  pomocy,

-  realizacji   zawartej   umowy   przyznania  pomocy.

Podstawą do przetwarzania Pana/i danych jest:

-  udzielona    zgodna    na   przetwarzanie   danych,

-  złożenie      wniosku     o    przyznanie      pomocy,

-  wypełnianie      obowiązków      wynikających      z  przepisów   powszechnie  obowiązującego  prawa,

-  prawnie    uzasadniony    interes   Stowarzyszenia.

Udostępnienie danych innym podmiotom:

Pana/i dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Tymi podmiotami są: Samorząd Województwa Małopolskiego ul Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego:

Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:

Pana/i dane będą przechowywane przez okres:

o posiadania statusu członka organizacji,

o obowiązywania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Stowarzyszenia wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

o obowiązywania udzielonego pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Stowarzyszenia wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

o niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przez roszczeniami kierowanymi wobec Stowarzyszenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w prawie,

o niezbędny w związku z prowadzona działalnością Stowarzyszenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

--- Obowiązki i uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych dla celów archiwalnych a także ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Stowarzyszenie w związku z prowadzoną działalnością wynika z:

ü Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej  społeczności (Dz. U. z 2015 poz.378

ü Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2018 poz. 723)

ü Rozporządzenia z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1588).

ü Rozporządzenia PE i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Ma Pan/i prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz możliwości ich sprostowania,

- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych

Podane przez Pan/ią dane są konieczne w celu:

- przyjęcia jako członka do stowarzyszenia,

- rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy,

- zawarcia i wykonania  umowy, a  konsekwencją   niepodania przez Pana/ Panią danych będzie brak możliwości zawarcia i  wykonania umowy,

- udziału  w  szkoleniach,  spotkaniach,  wydarzeniach  etc. a  konsekwencją niepodania przez Pana/ Panią danych będzie brak możliwości uczestnictwa w ww. działaniach,

- otrzymywania     informacji      o       bieżącej       działalności  Stowarzyszenia,   a   konsekwencją  niepodania przez Pana/ Panią  danych   będzie  brak   możliwości   otrzymania   tych informacji.

Profilowanie Pana/i danych:

Dane udostępnione przez Pana/ Panią nie będą podlegały profilowaniu.