O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” obejmuje Miasto i Gminę Szczawnica oraz gminy wiejskie: Krościenko nad Dunajcem, Ochotnicę Dolną i Czorsztyn. Organizacja jest partnerem zrzeszającym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy oraz mieszkańców. LGD „Gorce-Pieniny” świadczy usługi wspierające rozwój społeczno-gospodarczy obszaru oraz zwiększające jego atrakcyjność. Główne obszary działania Stowarzyszenia zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.

Aktywizacja społeczności lokalnej

Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR, animowanie działań społeczności lokalnej i rozwijanie ich zdolności do opracowywania i wdrażania operacji.

Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć

Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym szkoleń, konferencji, warsztatów.

Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi

Współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym; upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności pochodzącej z obszaru działania LGD.

Promocja obszarów wiejskich położonych na obszarze działania LGD

Promocja obszarów wiejskich poprzez:

• Organizację imprez kulturalnych tj. festiwale, pokazy, targi i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej.

• Działalność promocyjną i informacyjną, w tym: opracowanie i druk broszur, folderów, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze promocyjnym.

Działania w obszarze ekonomii społecznej

Dodatkowe środki dla LGD z wypożyczania sprzętu sportowo – rekreacyjnego jako uatrakcyjnienie każdego rodzaju imprez plenerowych na obszarze działania LGD „Gorce-Pieniny”, a także wypożyczanie sprzętu innym podmiotom, organizacjom, jak też osobom fizycznym.

 

MISJA I CELE

 

Misją Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” jest rozwój społeczno-gospodarczy oraz zwiększenie atrakcyjności obszaru poprzez wsparcie inicjatyw społecznych, lokalnej przedsiębiorczości i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.

Cele Stowarzyszenia (paragraf 11 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gorce – Pieniny” z dnia 14.10.2016 r.):

1) Budowanie kapitału społecznego; działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2) Przyczynianie się do powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
3) Polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzację;
4) Opracowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zwanej dalej LSR);
5) Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
6) Działalność charytatywną;
7) Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
8) Działalność na rzecz mniejszości narodowych;
9) Ochronę i promocję zdrowia;
10) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
11) Upowszechnianie i ochronę praw kobiet i mężczyzn oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
12) Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
13) Naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
14) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 15) Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
16) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
17) Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
18) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
19) Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a działań wspomagających rozwój demokracji;
20) Ratownictwo i ochronę ludności;
21) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
22) Upowszechnianie i ochronę praw konsumentów;
23) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
24) Promocję i organizację wolontariatu;
25) Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz innych partnerów LGD w zakresie zgodnym z celami LGD.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez (paragraf 12 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Gorce – Pieniny” z dnia 14.10.2016 r.):

1) Opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd Województwa Małopolskiego, opracowanie procedury i kryteriów wyboru operacji,
2) Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR na obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych; rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGD;
3) Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR; animowanie działań społeczności lokalnej i rozwijanie ich zdolności do opracowywania i wdrażania operacji, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;
4) Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych; prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR;
5) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym; upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach położonych w obszarze działania LGD;
6) Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR;
7) Organizowanie naborów wniosków i sprawdzanie zgodności projektów z założeniami LSR;
8) Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR i ustalanie kwoty wsparcia;
9) Organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służący zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
c) działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;

10) Promocję obszarów wiejskich położonych na obszarze działania LGD;
11) Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020;
12) Realizację badań dotyczących obszaru objętego LSR, monitorowanie wdrażania LSR i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie innych działań ewaluacyjnych związanych z LSR;
13) Szkolenie pracowników LGD, członków Rady oraz członków powołanych przez LGD do grup roboczych biorących udział we wdrażaniu LSR.