Zasady informowania i Księga Wizualizacji PROW

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia za pośrednictwem naszej organizacji masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Obowiązki beneficjenta wskazane zostały w załączniku III do rozporządzenia 808/2014 oraz w umowie o przyznanie pomocy jak również w Uchwale nr VII/1/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”.

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować. Trzeba natomiast wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszelkich dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Nie zapomnij o odpowiednim oznaczeniu miejsca projektu – umieść tablicę informacyjną w miejscu widocznym. Kiedy to zrobić?  Tablicę informacyjną umieszcza się w trakcie trwania projektu.

Masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść informację o otrzymanym wsparciu, która będzie widoczna od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Instytucje kontrolujące mogą sprawdzić spełnienie obowiązków informacyjnych. Pamiętaj, że jako beneficjent masz możliwość skorzystania z różnych form promocji projektu.

Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność musisz oznaczać:

  • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia. 

Każde oznaczenie w wersji pełnokolorowej musi zawierać następujące znaki:

  • znak Unii Europejskiej,
  • Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Logo LEADER
  •  LOGO Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
  • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Znak Unii Europejskiej

 

Znak PROW 2014 – 2020

 

Znak LEADER

 

Znak LGD „Gorce – Pieniny”

 

Kolejność znaków

Znak Unii Europejskiej znajduje się zawsze z lewej strony, logo Beneficjenta jako drugi znak od lewej strony, następnie logo LEADER i logo LGD „Gorce – Pieniny”, natomiast znak PROW na lata 2014-2020 z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie, w którym znak Unii Europejskiej znajduje się na górze, a znak PROW na lata 2014-2020 na dole.

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków:

 

lub:

 

Widoczność znaków

Znak Unii Europejskiej, PROW na lata 2014-2020, LEADER i LGD „Gorce-Pieniny” musisz zawsze umieścić w widocznym miejscu. Pamiętaj, aby ich miejsce oraz wielkość były odpowiednie do rodzaju i skali materiału, przedmiotu lub dokumentu. Zwróć  szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.

Tablice informacyjne

W załączniku pn. Zasady  związane z informowaniem i rozpowszechnianiem informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 - 2023 wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny” (PDF) określiliśmy wielkość i treść tablicy. Tam również znajdziesz opis Twoich obowiązków w zakresie informacji i promocji. Szczegółowych informacji dotyczących zasad identyfikacji wizualizacji, stosowania i budowy znaków szukaj w  (PDF).

Logo do pobrania

 

KSIĘGA WIZUALIZACJI PROW na lata 2014-2020

Informujemy, iż od dnia 1 września 2017 r. obowiązuje zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020. Zmiany w Księdze polegały na dostosowaniu jej zapisów do zmienionego rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 oraz na doprecyzowaniu zapisów tak, aby wyeliminować rozbieżności interpretacyjne. Pełna treść Księgi dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

  1. Zmiany w Księdze wizualizacji PROW 2014-2020

__________________________________________________________________________________________________

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało Księgę wizualizacji znaku PROW 2014-2020, której zasady są obowiązani stosować beneficjenci Programu. Wraz z Księgą wizualizacji zamieszczone zostały wzory plakatów, tablic informacyjnych oraz banerów oddzielnie dla działań i poddziałań.

Zgodnie z zapisami §5 pkt 16 umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Beneficjent zobowiązany jest do:

„informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej, w trakcie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarcia umowy”.

Niezależnie więc od obowiązków wynikających z „Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, beneficjent jest zobowiązany do zamieszczania na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych:

- logotypu LGD "Gorce-Pieniny"

- informacji o realizacji operacji w ramach LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny".