Uruchamiamy nabory!

Mieszkańcy Czorsztyna, Krościenka nad Dunajcem, Ochotnicy Dolnej i Szczawnicy oraz podmioty działające na obszarze gmin mogą ubiegać się za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny o środki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz na ogólnodostępną, niekomercyjną  infrastrukturę turystyczną/kulturalną/rekreacyjną. Łączna kwota do rozdysponowania w najbliższych naborach sięga prawie 3 mln zł. Wnioski o przyznanie pomocy można składać do biura Stowarzyszenia od 26 czerwca do 10 lipca br.

                                     

Pomoc na podjęcie działalności gospodarczej w postaci premii w wysokości 60 000zł jest przyznawana m.in. jeżeli podmiot ubiegający się o jej przyznanie  nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie oraz w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zostanie przyznanych 12 premii na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 4 premie  na podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety.

 

Po środki na rozwój działalności gospodarczej może sięgnąć wnioskodawca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który  prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo małe przedsiębiorstwo. Pomoc jest przyznawana w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 200 000zł na jedna operacje. Kwota wsparcia przeznaczona na rozwój firm w najbliższych naborach przekracza 1mln. zł

 

Pomoc na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej jest przyznawana osobie fizycznej (jeżeli: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) lub osobie prawnej (jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim.  Intensywność i wysokość wsparcia zależy rodzaju beneficjenta. Kwota wsparcia przeznaczona na ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w najbliższych naborach wynosi 1,1mln. zł

 

Terminy planowanych naborów:

  • od 26 czerwca do 10 lipca 2017r. na rozwijanie działalności gospodarczej, zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym  produktów innowacyjnych. Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Przedsięwzięcie 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w tym  produktów innowacyjnych. Wskaźnik produktu:  Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje

Przedsięwzięcie 1.2. 3.  Rozwój działalności gospodarczej

 

  • od 26 czerwca do 10 lipca 2017r. na podejmowanie działalności gospodarczej, zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety

Przedsięwzięcie 1.2.1  Podejmowanie działalności gospodarczej

 

  • od 26 czerwca do 10 lipca 2017r. na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Przedsięwzięcie 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD

 

 

Ogłoszenia o naborze zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru poprzez zamieszczenie na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń LGD.

 

Małgorzata Piątek