Zwiększenie budżetu i wskaźników Strategii - konsultacje zmian LSR

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowana jest zmiana Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 m.in. w zakresie zwiększenia budżetu przeznaczonego na działanie LEADER oraz wydłużenia okresu wdrażania Programu. W związku powyższym Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny” w związku z potrzebą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zmiany polegają na:

 1. zwiększeniu budżetu przeznaczonego na konkursy ogłaszane przez LGD w ramach poddziałania 19.2 o kwotę 409 000,00 euro z przeznaczeniem na:
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD, dodatkowe środki w wysokości 100 000 euro,
 • promowanie obszaru w ramach Przedsięwzięcia 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu, dodatkowe środki w wysokości 31 100 euro,
 • podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, dodatkowe środki w wysokości 150 000 euro,
 • rozwój działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej, dodatkowe środki w wysokości 127 900 euro,
 1. zwiększeniu budżetu przeznaczonego na koszty bieżące bura LGD w ramach poddziałania 19.4 o kwotę 49 080 euro,
 2. dostosowaniu wskaźników produktu i rezultatu do zwiększonego budżetu poszczególnych Przedsięwzięć,
 1. przeniesiono realizację Przedsięwzięcia 1.1.5. z lat 2019 – 2021 na lata 2022 – 2024
 1. aktualizacji:
 • Procedury monitoringu i ewaluacji Załącznik nr 2 do Strategii,
 • Planu działania będącego Załącznikiem nr 3 do Strategii,
 • Budżetu LSR będącego Załącznikiem nr 4 do Strategii,

Poniżej zamieszczona została propozycja zmian treści Strategii (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym) oraz formularz zgłaszania uwag do proponowanych zmian.

Ewentualne uwagi do planowanych zmian prosimy składać w terminie do 22.06.2021r. drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@leadergorce-pieniny.pl  lub pocztą na adres Biura LGD ul. Rynek 32, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.


UZASADNIENIE
Propozycje zmian są spowodowane potrzebami zgłaszanymi przez lokalną społeczność. W celu zrealizowania LSR i wskaźników jej realizacji zaproponowane zmiany mają zachęcić przyszłych wnioskodawców do aplikowania o środki na realizację działań w ramach LSR.