Ogłoszenie o naborze 1/2023 - Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin:

Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica

 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 10 stycznia 2023 do 23 stycznia 2023r.

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 14.00

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” www.leadergorce-pieniny.pl oraz do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania w Krościenku n/D, ul. Rynek 32 w godz. od 9.00 do 14.00

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.1.3    Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD

Cel szczegółowy 1.1       Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin
do rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Cel ogólny 1                       Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

 

Wskaźnik produktu:

- Liczba operacji wykorzystujących do rozwoju turystyki zasoby dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru

 

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba odbiorców działań wykorzystujących do rozwoju turystyki zasoby dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru
 • Liczba operacji mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu

 

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

Kryteria wyboru operacji: Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.leadergorce-pieniny.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  minimum 40pkt.

 

Rodzaj beneficjenta: Osoby fizyczne, osoby prawne, JSFP

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi  36 812,17 EUR, 

  indykatywnie 147 248,68 PLN (wyliczono po kursie 4 PLN/EUR)

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 220 000,00 zł

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji

 

Poziom dofinansowania:

 • nie więcej niż 63,63%  kosztów kwalifikowalnych dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych
 • nie więcej niż 70% dla prowadzących działalność gospodarczą
 • nie więcej niż 95% kosztów kwalifikowalnych dla innych

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wersji papierowej  i elektronicznej na płytce CD/DVD – 2 komplety.
 1. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZŁOŻENIU TOŻSAMEJ WERSJI PAPIEROWEJ Z  ELEKTRONICZNĄ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 789 304 706 w godz. od 9.00 do 14.00

 

Dokumenty LGD: 

 

Dokumenty aplikacyjne:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5​_z

Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_I​_5z

Dodatkowe​_arkusze​_dla​_podmiotów​_współwnioskujących​_19​_2​_I​_5​_z

Instrukcja​_do​_wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_I​_19​_2​_5z

Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19.2​_I​_5​_z

2) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Materiały

Oświadczenie​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady​_wypełniania​_oświadczenia​_o​_wielkości​_przedsiębiorstwa

INNE Materiały:

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

5) Formularz wniosku o płatność

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

7) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel Wskazowki​_Do​_Formularzy​_Wnioskow​_XLSX

Do pobrania w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3