Ogłoszenie o naborze 2/2023 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin:

Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica

 

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje

z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

 

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 10 stycznia 2023 do 23 stycznia 2023r.

 

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.2.1   Podejmowanie działalności gospodarczej

Cel szczegółowy 1.2. Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD

Cel ogólny 1 Tożsamość regionalna podstawą rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Wskaźniki produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 14.00

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” www.leadergorce-pieniny.pl oraz do wglądu w biurze Lokalnej Grupy Działania w Krościenku n/D, ul. Rynek 32 w godz. od 9.00 do 14.00

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.leadergorce-pieniny.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 40% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  minimum 40pkt.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 63 247,16 EUR

  indykatywnie 252 988,64 PLN (wyliczono po kursie 4 PLN/EUR)

Wysokość premii 60 000zł

Intensywność pomocy 100%

Wsparcie udzielane jest: w formie premii

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z załącznikami wersji papierowej 
    i elektronicznej na płytce CD/DVD – 2 komplety
  2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  O ZŁOŻENIU TOŻSAMEJ WERSJI PAPIEROWEJ Z  ELEKTRONICZNĄ WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY I ZAŁĄCZNIKÓW

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 789 304 706 w godz. od 9.00 do 14.00

Dokumenty LGD: 

 

Dokumenty aplikacyjne:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z​_Premia.xlsx
Wniosek​_o​_przyznanie​_pomocy​_19​_2​_P​_5​_z.pdf

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

Materiały

Instrukcja​_do​_Wniosku​_o​_przyznanie​_pomocy​_19.2​_P​_5​_z.pdf 0.50MB

Informacja​_dla​_nabywcy​_następcy​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.20MB

3) Biznesplan (wersja 5z)

Materiały

Biznesplan​_192​_P​_5​_z.pdf

Biznesplan​_19​_2​_P​_5​_z.docx 0.13MB

Tabele​_finansowe​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.xlsx 0.03MB

Informacja​_pomocnicza​_Biznesplan​_19​_2​_P​_5z.pdf 0.69MB

INNE Materiały:

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

6) Formularz wniosku o płatność

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Do pobrania w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3